Il-Hamis Print
Grajjiet Kurrenti
Written by WebSite Administrator   
Friday, 27 June 2014 17:41

Tieni Jum ta Tridu

IMG_6080

Hamis hija wahda minn dawk il granet li kull Qormi ikun qed jistenna. Sa minn zmien ilu din il-gurnata minn dejjem kienet fuq fomm il-Qriema u dan ghaliex kull qalb Qormija hija marbuta ma’ dak kollu li jigri l-Hamis, fosthom mat-tlugh tal-istatwa ta’ San Gorg fuq iz-ziemel fil-pjazza San Frangisk.

 

Fis-6:00 ta’ filghaxija bdiet l-quddiesa bl-Ghasar, iccelebrata minn Dun George Schembri vi?i-parroku l-Imqabba, li spiega kif il-profeta huwa dak li jitkellem ma’ Alla u ghaldaqstant, San Gorg hu profeta megalomartri.

 

IMG_5933

Tradizzjonalment, hekk kif isir dejjem, kien hemm l-priedka tat-Tridu minn Dun Michael Bugeja, Segretarju tal-Kummissjoni Litu?ika Djo?esana. Wara l-priedka tat-Tridu, Kurunella lil San ?or? Martri, Innu, Antifona u ?elebrazzjoni Ewkaristika. Mal-Barka jsir ?ruq ta' murtaletti.

 

IMG_6080

Fit:8:30pm beda il-marc mill-Banda San Gorg Martri u d-dimostrazzjoni bl-istatwa ta’ San Gorg fuq iz-ziemel madwar it-toroq principali ta’ Hal Qormi fejn intemm bit-tlugh tal-istatwa fi Pjazza San Frangisk fost il-folla kbira ta’ nies li dejjem tkun hemm, iccapcap u tfahhar il-Kbir Martri ta’ Lidda.

 

Last Updated on Sunday, 29 June 2014 08:20