Home Attivitajiet
Attivitajiet
Madonna tar-Ruzarju PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by WebSite Administrator   
Saturday, 04 October 2014 17:05

Festa Madonna tar-Ruzarju

 

IMG_9224

 

Ix-xahar t’Ottubru hu sinonimu mat-talba tar-ruzarju imqaddes li hi tant specjali u ghaziza ghalina l-insara, li b’devozzjoni kbira nemmnu f’Marija Santissima. F’dan ix-xahar il-Parroccca Arcimatrici ta’ San Gorg Martri f’Hal Qormi tfakkar il-festa tal-Madonna tar-Ruzarju u tishaq fuq id-devozzjoni li ghandu jkollna lejn din it-talba. Il-festa issir dejjem fl-ewwel Hadd t’Ottubru, proprju nhar il-Hadd 5 t’Ottubru. L-ewwel ikun hemm celebrazzjoni solenni fil-Knisja u wara ghall-habta tas-sitta ta’ filghaxija issegwi purcissjoni li tghaddi mit-toroq ewlenin tal-Parrocca Gorgjana.

 

Last Updated on Saturday, 04 October 2014 17:12
Read more...
 
San Mikiel PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by WebSite Administrator   
Saturday, 27 September 2014 10:23
Festa ta’ San Mikiel
Fost il-festi zghar li jigu iccelebrati gewwa il-Parrocca ta’ San Gorg Hal Qormi insibu il-
festa iddedikata lil San Mikiel Arkanglu. Din issir nhar il-Hadd 28 ta’ Settembru u hija
meqjusa bhala wahda mill-akbar festi sekondarji li jigu iccelebrati f'Hal Qormi. Il-festa tigi
organizzata mill-Fratellanza ta' San Mikiel bl-ghajnuna ovvjament ta’ dawk kollha li jahdmu fi
hdan il-Parrocca. Il-purcissjoni tohrog fis-6 ta’ filghaxija, wara l-funzjoni fil-Knisja fejn iddur
uhud mit-toroq tal-Parrocca stess.
Minbarra l-festa ta’ San Mikiel, fil-Parrocca ta’ San Gorg f’Hal-Qormi insibu ukoll festi ohra
bhal dik tal-Madonna tar-Ruzarju li issir proprju gimgha wara din ta’ San Mikiel, il-festa
iddedikata lill-Madonna tac-Cintura li saret il-gimgha li ghaddiet u ta’ San Guzepp f’Mejju
fost ohrajn.
Is-sena li ghaddiet gie irrestawrat il-pedestall ta’ San Mikiel, fejn sar xoghol imprezzabli. Ir-restawr
sar mill-induratur Jonathan Farrugia minn Bormla.
L-istatwa artistika ta’ San Mikiel rebbieh fuq il-hazen, kienet giet irrestawrata mill-Kavallier
Alfred Camilleri Cauchi fl-2003.

Festa ta’ San Mikiel

san_mikel_arc

Fost il-festi zghar li jigu iccelebrati gewwa il-Parrocca ta’ San Gorg Hal Qormi insibu il-festa iddedikata lil San Mikiel Arkanglu. Din issir nhar il-Hadd 28 ta’ Settembru u hija meqjusa bhala wahda mill-akbar festi sekondarji li jigu iccelebrati f'Hal Qormi. Il-festa tigi organizzata mill-Fratellanza ta' San Mikiel bl-ghajnuna ovvjament ta’ dawk kollha li jahdmu fi hdan il-Parrocca. Il-purcissjoni tohrog fis-6 ta’ filghaxija, wara l-funzjoni fil-Knisja fejn iddur uhud mit-toroq tal-Parrocca stess.

Last Updated on Saturday, 04 October 2014 17:09
Read more...
 
Festa Cintura PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by WebSite Administrator   
Friday, 19 September 2014 15:59
Festa Madonna tac-Cintura
Il-festa tal-Madonna tac-Cintura fil-Parrocca San Gorg Hal Qorm, ser isehh nhar il-Hadd
21 ta’ Settembru 2014. Fl-okkazzjoni tal-festa, ser tigi kkoncelebrata quddiesa fil-5.00pm
fil-Knisja ArciMatrici ta’ San Gorg. F’din il-quddiesa jiehdu sehem il-fratelli msehbin fil-
Fratellanza tal-Madonna tac-Cintura tal-parrocca.
Wara l-quddies tibda hierga il-processjoni bl-istatwa tal-Madonna tac-Cintura li tghaddi minn
uhud mit-toroq ewlenin tal-parrocca. F’din il-processjoni jiehdu sehem il-hames fratellanzi
tal-parrocca. Wara li tidhol il-processjoni, tinghata il-barka sagramentali.
Il-fratellanza tal-Madonna Tac-Cintura twaqqfet fil-parrocca taghna fis-seklu tmintax xi
mkien bejn l-1736 u l-1747. Madanakollu il-kult f'Hal Qormi beda qabel ghaliex fl-1723
xbieha tal-Madonna tac-Cintura kienet esposta ghall-qima tal-poplu li kienet tinsab fil-
kappellun tal-Gandlora. L-ghan tal-fratellanzi kien biex taghqqad il-membri bl-istess snajja
flimkien li apparti l-aspett tad-devozzjoni kienu bl-iskop ta’ ‘mutuo soccorso’ igifieri dak
socjali.

Festa tac-Cintura

cintura

 

Il-festa tal-Madonna tac-Cintura fil-Parrocca San Gorg Hal Qorm, ser isehh nhar il-Hadd 21 ta’ Settembru 2014. Fl-okkazzjoni tal-festa, ser tigi kkoncelebrata quddiesa fil-5.00pm fil-Knisja ArciMatrici ta’ San Gorg. F’din il-quddiesa jiehdu sehem il-fratelli msehbin fil-Fratellanza tal-Madonna tac-Cintura tal-parrocca.

 

Last Updated on Saturday, 04 October 2014 17:10
Read more...
 
It-Tlieta PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by WebSite Administrator   
Wednesday, 25 June 2014 13:23

It-Tlieta

Ghal hutna bi bzonnijiet specjali u l-anzjani.

IMG_5721

Wara l-merhba li taw il-Qriema ilbierah lil Padrun San Gorg, ghadda ukoll il-jum tat-Tlieta, il-jum iddedikat lil hutna bi bzonnijiet specjali, lil hutna l-anzjani u liz-zghazagh. F’aktar dettal, f’din it-tieni gurnata tal-festa, il-knisja tistieden lil morda u l-anzjani ghall-quddies specjali tal-festa immexxija minn Dun Charles Cini vici-parroku Hal Luqa, li sahaq fuq it-tezor li hallilna San Gorg u li ghadna nghozzu.

 

Last Updated on Thursday, 26 June 2014 17:13
Read more...
 
Il-Festa tar-Rebbiegha 2014 PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by Website Publisher Manager   
Tuesday, 06 May 2014 11:32

Il-Festa tar-Rebbiegha 2014

unnamed

Ftit tal-granet ilu beda l-istagun tar-Rebbiegha, stagun li fih kull hlejqa terga’ tiehu l-hajja, kull fjura tqum u kull gurnata titwal. F’dan l-istagun il-Kumitat Festi Esterni San Gorg Martri flimkien mal-Kunsill Lokali ta Hal-Qormi ser itellghu bix-xieraq il-Festa Tar-Rebbiegha ghas-sitt sena konsekuttiva. Din hija festa fil-Parrocca Gorgjana li tigbed mijiet ta’ nies ghaliex toffri tizwieq ta’ tradizzjonijiet Maltin.

 

Last Updated on Wednesday, 11 June 2014 11:39
Read more...
 
Page 1 of 18

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday565
mod_vvisit_counterYesterday509
mod_vvisit_counterThis week1074
mod_vvisit_counterThis month11392
mod_vvisit_counterAll2565919
Visitors Counter 1.5

SponsorsPowered by www.ThinkFreshSolutions.com.
- ©2009 Kumitat Festi Esterni AD 1919, Qormi - Malta -