Home
FestiEsterniQormi.org
BBQ Kbir PDF Print E-mail
Written by WebSite Administrator   
Friday, 04 July 2014 08:09

BBQ Kbir

Poster_BBQ_Gnejna2014

Bhal ta’ kull sena, hekk kif tghaddi l-festa ta’ San Gorg, is-Sezzjoni Zghazagh fi hdan il-Kumitat Festi Esterni, jorganizzaw il-bbq ta’ wara l-festa, din id-darba fl-inhawi tal-Gnejna, l-Imgarr. Dan il-BBQ, ta’ kull sena, ikun success, ghaliex fih niehdu gost u niddevertu kif ukoll nieklu ikel bnin f’atmosfera safija. Il-BBQ ser isir il-Gimgha 1 t’ Awwissu fil-bajja tal-Gnejna, l-istess post tas-sena l-ohra.

Read more...
 
Il-Gimgha PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by WebSite Administrator   
Sunday, 29 June 2014 08:19

Tielet Jum ta Tridu

 

Il-Gimgha kien proprju it-tielet jum tat-Tridu, u b’dan kollu qeghdin dejjem noqorbu ghall-ahhar gurnata tal-festa; il-jum tal-Hadd – Jum San Gorg minbarra il-gurnata tas-Sibt li hija lejliet din il-festa grandjuza gewwa Hal-Qormi. Bhas-soltu il-programm tan-nar beda mat-tokki tat-tmienja u kompla f’nofsinhar bi hruq ta’ murtaletti. Biex imbaghad fl-10:00 ta’ bil-lejl kien hemm il-hruq ta’ beraq, blalen, sfejjer, murtali tal-kulur u kaxxa tal-kulur.

Last Updated on Friday, 04 July 2014 08:12
Read more...
 
L-Ewwel Tridu PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by WebSite Administrator   
Thursday, 26 June 2014 17:02

L-Ewwel Tridu

 

IMG_5903

San Gorg ghandu jigi rifless fil-valur tal-hajja taghna. Kien imiss issa l-ewwel jum tat-Tridu, il-jum tal-Erbgha, indirizzat b’mod partikolari ghall-vokazzjonijiet.

 

Last Updated on Friday, 27 June 2014 17:48
Read more...
 
Tnejn Tal-Festa PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by WebSite Administrator   
Tuesday, 24 June 2014 10:14
Tigi f'Gunju, tigi f'April, tigi meta tigi, il-festa ta' San Gorg f'Hal Qormi tibqa
l-aktar festa kompluta f'pajjizna u l-akbar festa fil-Belt Pinto, ghaliex ta' kull
sena tigbed l-eluf ta’ nies lejn it-toroq ta' Hal Qormi, fosthom bosta turisti li
anke jiccelebraw il-festa ta’ San Gorg f’pajjizhom; fl-Awstralja, fil-Kanada, fl-
Italja u f’hafna pajjizi ohra.
Proprju ilbierah iccelebrajna l-hrug min-nicca li bla dubju kienet merbha
eccezzjonali mill-Gorgjani kollha li attendew bi hgarhom sabiex jaraw lil
mahbub martri ta’ Lidda hiereg mit-tempju Gorgjan.
Din il-gurnata gabet hafna ferh kbir maghha fosthom iz-zewg sorprizi li lestew
il-Kumitat Festi Esterni.
Il-Kumitat Festi Esterni kixfu r-raba statwa, dik Santa Klotilde, parti minn sett
ta’ statwi tal-artist Aaron Camilleri Cauchi li jirraprezentaw il-marti u li qedin
isebbhu Triq il-Kbira, proprju ezatt biswit il-Knisja Arcimatrici, Waqt din l-
okkazzjoni, il-Kumitat kixfu statwa ohra, dik ta’ San Gorg Preca, l-ewwel
qaddis Malti. Statwa tal-artist Manwel Farrugia. Din thallset minn Sunny
Falzon.

Ftuh tal-Festa

IMG_5507

Tigi f'Gunju, tigi f'April, tigi meta tigi, il-festa ta' San Gorg f'Hal Qormi tibqa l-aktar festa kompluta f'pajjizna u l-akbar festa fil-Belt Pinto, ghaliex ta' kull sena tigbed l-eluf ta’ nies lejn it-toroq ta' Hal Qormi, fosthom bosta turisti li anke jiccelebraw il-festa ta’ San Gorg f’pajjizhom; fl-Awstralja, fil-Kanada, fl-Italja u f’hafna pajjizi ohra.

Last Updated on Wednesday, 25 June 2014 13:40
Read more...
 
Il-Hamis PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by WebSite Administrator   
Friday, 27 June 2014 17:41

Tieni Jum ta Tridu

IMG_6080

Hamis hija wahda minn dawk il granet li kull Qormi ikun qed jistenna. Sa minn zmien ilu din il-gurnata minn dejjem kienet fuq fomm il-Qriema u dan ghaliex kull qalb Qormija hija marbuta ma’ dak kollu li jigri l-Hamis, fosthom mat-tlugh tal-istatwa ta’ San Gorg fuq iz-ziemel fil-pjazza San Frangisk.

 

Last Updated on Sunday, 29 June 2014 08:20
Read more...
 
It-Tlieta PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by WebSite Administrator   
Wednesday, 25 June 2014 13:23

It-Tlieta

Ghal hutna bi bzonnijiet specjali u l-anzjani.

IMG_5721

Wara l-merhba li taw il-Qriema ilbierah lil Padrun San Gorg, ghadda ukoll il-jum tat-Tlieta, il-jum iddedikat lil hutna bi bzonnijiet specjali, lil hutna l-anzjani u liz-zghazagh. F’aktar dettal, f’din it-tieni gurnata tal-festa, il-knisja tistieden lil morda u l-anzjani ghall-quddies specjali tal-festa immexxija minn Dun Charles Cini vici-parroku Hal Luqa, li sahaq fuq it-tezor li hallilna San Gorg u li ghadna nghozzu.

 

Last Updated on Thursday, 26 June 2014 17:13
Read more...
 
Purcissjoni tat-Tfal PDF Print E-mail
Grajjiet Kurrenti
Written by WebSite Administrator   
Sunday, 22 June 2014 13:20
Purcissjoni tat-Tfal

IMG_4851

Issa li ghad fadal biss
gurnata
biex jiftah is-separju fuq il-festa ta' San Gorg, it-toroq tal-Belt Pinto huma kollha armati b’armar mill-isbah li hu frott il-hidma tal-Kumitat Festi Esterni u tas-Sezzjoni Zghazagh li tant jahdmu mhux biss f’dawn iz-zminijiet izda matul is-sena kollha. Il-Knisja Arcimatrici ukoll diga' intramat b’kollox filwaqt li l-ghaqdiet tal-Parrocca, involuti fil-festa ta' San Gorg, ghaddejin bl-ahhar irtokki biex kollox ikun kif jixraq.
Last Updated on Tuesday, 24 June 2014 10:22
Read more...
 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 1 of 15

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday636
mod_vvisit_counterYesterday1564
mod_vvisit_counterThis week5546
mod_vvisit_counterThis month39107
mod_vvisit_counterAll1433680
Visitors Counter 1.5

SponsorsPowered by www.ThinkFreshSolutions.com.
- ©2009 Kumitat Festi Esterni AD 1919, Qormi - Malta -